1941-1946 Svend Christian Svindt Hansen

Præst fra 5. december 1941 til 13. september 1946

Svend Christian Svindt Hansen blev født 29. april 1906 i Vinde ved Skive. Hans forældre var gdr. Niels Peter Hansen (1868-1944) født i Thise i Viborg amt og Petrine Hansine Svindt (1872-1952) født i Estvad sogn i Viborg amt. Efter 7 års skolegang i landsbyskolen blev Svindt-Hansen handelsuddannet i en købmandsforretning, hvor han var til sit 24. år, kun afbrudt af militærtjeneste 1928. Først efter denne tid begyndte han en boglig uddannelse med præliminærkursus, studenterkursus og afsluttede med universitetsuddannelse ved teologisk fakultet i København.

Den 18/4 1936 giftede Svindt-Hansen sig med Dagny Gram, Slagelse, født 14/12 1905 i Esbjerg. Hendes forældre var maskinmester ved Antvorskov Teglværk ved Slagelse, Peter Markus Gram (1876-1970), født i Grimstrup sogn i Ribe amt og Inger Marie Dall (1876-1979), født i Andst sogn (Ribe amt), nåede som det ses af årstallene den usædvanlige alder af 103 år.

Svindt-Hansens 5 år i Sædder faldt i krigens onde år med mørklægning, rationering, stop for privat bilkørsel og usikkerhed på mange områder. Det kirkelige og folkelige liv var dog ingenlunde hæmmet af disse ydre forhold – tværtimod. Foredragsforeningen, hvor Svindt-Hansen i nogle år var formand, holdt stadig sine møder i forsamlingshuset, hvor der også blev holdt enkelte ”alsangsaftener”. Det er uden tvivl svært for den yngre generation at forstå, at forsamlingshuset kunne fyldes med mennesker, blot for at synge danske sange, men alene det at mødes og tale sammen betød en hel del. Radio og presse var jo under censur. Et og andet fik man at vide ved at lytte til de danske udsendelser fra England.

Ungdomsmøderne under Svindt-Hansens ledelse blev holdt i hjemmene, og ved sommermøderne i præstegårdshaven opførtes i flere år amatørteater med lokale kræfter. Unge og ældre samledes i tætte skarer, når der blev kaldt til møder. Krigsårene med sabotage, mord og dødsdomme gav et sammenhold, som man ikke har kendt, hverken før eller siden. Svindt-Hansens modstand mod Nazismen gav selvfølgelig nogen uvilje fra de kredse i sognet, som støttede denne bevægelse.

Til de mere festlige stunder i disse år hører en festgudstjeneste i Ingelstrup Kapel d. 7. juni 1942 i anledning af 50-året for kapellets indvielse i 1892. Kapellet var smukt pyntet og fyldt til sidste plads. Det var lykkedes at samle de fleste af sognets tidligere præster. Den første sognepræst i Sædder, provst Åge Møller prædikede over dagens tekst og lykønskede den lille menighed med jubilæet (han var 85). Skriftetalen holdtes af pastor Svindt-Hansen, der sammen med provst Møller forrettede altertjenesten.

Efter gudstjenesten samledes alle til kaffebord i Inger og Fr. Jensens have, hvor bordene var dækket under blomstrende frugttræer. Mange havde ordet for at tolke deres glæde over samværet, og der blev udtalt en oprigtig tak til den lille trofaste kreds i Ingelstrup, der sluttede op omkring kapellet. En særlig tak rettedes til Inger og Fr. Jensen for deres trofasthed og hjælpsomhed gennem de mange år. Talerne var landsretssagfører Thygesen, søn af den første kirkesanger, lærer Thygesen, Alkestrup, tidligere sognepræst, dr. phil. Østrup (80 år), pastor Munk, Næstved og hans svigerfar, pastor Blinkenberg, Skanderborg, provst Boesen, Karise, lærer Hansen, tidligere Sædder og Alkestrup skoler samt pastor Svindt-Hansen. Også fru Dahl havde taget imod indbydelsen til at deltage. Man sluttede med: ”Det er så yndigt at følges ad”, og så kørte hestekøretøjerne frem for at køre gæsterne til toget eller andet gæsteri i sognet. Man kørte jo ikke i biler i de år.

Da Svindt-Hansen efter 5 års præstegerning i Sædder søgte til Jylland, blev der holdt en afskedssammenkomst i forsamlingshuset d. 3/10 1946. Blandt de mange talere skal nævnes Jørgen Knudsen, Lilleskov, som på meget hjertelig måde tolkede befolkningens tak til præstefolkene og fremhævede præstens flittige besøg hos gamle og syge i sognet.

Efter årene i Sædder blev Svindt-Hansen sognepræst i Ingstrup og Vester Hjermitslev i Nordjylland 1946-54, i Bredsten ved Horsens 1954-63 og i Idestrup på Falster 1963-74. I Ingstrup og Idestrup var Svindt-Hansen formand for det stedlige ”Kirkeligt Samfund” og i Bredsten var han formand for ungdomsforeningen.

Læs om den næste sognepræst i Sædder Sogn her

Kommentarer er lukket, men trackbacks og pingbacks er åbne.