Sædder Kirke set indefra

Altertavlen

Altertavlen i Sædder Kirke før restaureringen

Altertavlen i Sædder Kirke før restaureringen

Den gamle altertavle er fra 1640 i bruskbarok med maleri af August Thomsen (Jesus åbenbarer sig for apostlene). Den har følgende indskrift oversat fra latin: ” Denne tavle er gjort og rejst til Guds ære og prydelse for Herrens hus, Sædder kirke, under vor nådigste konge, Christian d. IV, da den ædle Tyge Brahe var stedets forsvar og Søren Nielsen dets præst”. (Han var provst og døde 1645).

Sædder Kirkes kor og altertavle fra 1640 færdigrenoveret 2007

Sædder Kirkes kor og altertavle fra 1640 færdigrenoveret 2007

Altertavlen blev flyttet ned til tårnrummets nordvæg i 1956 i forbindelse med en renovering, hvor det gamle fyrretræs alterbord blev erstattet af et nyt alter i flammet granit. I slutningen af 2005 blev altertavlen istandsat og rammen bemalet i grønlige farver (som senere resten af kirkens inventar), hvorefter den igen blev placeret på sin oprindelige plads i koret.  Ændringerne af koret var færdige til indvielse den 29 januar 2006, og sognets borgere fyldte kirken godt op. Se flere billeder og beskrivelser af koret og altertavlens renovering her.

Alterbordet fra 1956
Da man under 1956 renoveringen fjernede trægulvet i koret, fandt man under et tykt lag sand flere under hinanden liggende gulvbelægninger. Deraf to lag toppet brolægning, jævnet ud med en slags kalkmørtel, og derunder fundamentet til et endnu ældre alterbord, som muligvis er bygget sammen med kirken for 800 år siden og er brugt i de første 500 år. Af fundamentet, som bestod af granit og kalksten, skønner man, at dette alterbord har bestået af granitsten, måske noget lignende som man tænker sig det nye alter fra 1956.

Alterboret før renoveringen

Alterboret før renoveringen

På underlig måde knyttes forbindelsen tilbage til fjerne forfædre, som har levet i Sædder 20-30 generationer før os. Vi lader uvilkårligt tanken gå tilbage til disse mænd, som med deres barkede næver baksede disse granitblokke på plads. Hvordan så de ud, hvordan var de klædt, talte de østsjællandsk dialekt, og hvordan holdt de gudstjeneste, da kirken var bygget – måske på samme sted, hvor de havde ofret til Odin og Thor.

Glasmosaik i korets østlige væg

Glasmosaik i Sædder Kirkes kor

Glasmosaik i Sædder Kirkes kor

Et lille tilmuret vindue mod øst blev hugget fri og forsynet med glasmosaik, fremstillet af Johan Thomas Skovgård. (Jesus, der påskemorgen stiger op af graven).

På alterbordet anbragtes et mindre krucifiks, skåret i egetræ efter et fint gammelt senromansk forbillede fra Kimmerslev kirke. Det er udskåret af billedskærer Borre, Havdrup, og stafferet af kunstmaler Kærsgård, Køge.

I korets nordvæg blev udhugget en tilhugget niche og et tidligere vindue. Alterskranken blev muret i gule mursten og forsynet med en enkelt jernbalustrade med håndliste og hylde til særkalk i egetræ. Fire nye stole i sønderjysk bondestil er anbragt i koret.

Efter færdiggørelsen af det renoverede kor blev der holdt en festgudstjeneste d 11. marts 1956. Provst Boesen, Karise, prædikede, og pastor Iversen fortalte om renoveringen. To tidligere sædderpræster, provst Hagedorn og pastor Munk, deltog i gudstjenesten og den efterfølgende sammenkomst i præstegården. Menigheden havde selv på forskellig måde skaffet halvdelen af de 11.000 kr., som renoveringen havde kostet.

Altersølvet
Kalk af kbh. prøvesølv fra 1763. Under foden er indprikket: W 32¼ Lot. Mestermærke V.S. 1758. Disk med graveret indskrift: ”Anno 1676 er denne Kalk til Guds ære og de hellige Sacramenters Brug af Kirken og menige Sognefolk bekostet udi Sognepræstens H. Christian Drejers Tiid”. Indprikket: 32¼ Lot. (Provst Christen Dreher, død 1709).

Syvarmet stage i Sædder Kirke

Syvarmet stage i Sædder Kirke

Alterstagerne i gotiserede former er overført fra Herfølge 1590. En syvarmet lysestage er skænket af lærer Olsen og hustru, da de rejste fra sognet 1912. To tinlysestager, skænket af pastor Iversen og hustru, var anbragt ved den gamle altertavle mens den stadig var ophængt bag i kirken ved 1948 orglet. Altertavlen blev i 2006 restaureret og genopstillet i koret på alterbordet.

Alterdugen i Sædder Kirke

Alterdugen i Sædder Kirke

En alterdug af hørlærred og med korsstingsbroderi er syet og skænket af Fru Frederikke Jensen, Byskovgård, Alkestrup.

Døbefont

Døbefond og syvarmet stage - Sædder Kirke

Døbefond og syvarmet stage - Sædder Kirke

En rund fontesten med messingbækken og tinfad nævnes 1723 og er erstattet i 1850’erne af en støbejensfont med fad af plet. Den blev erstattet af en granitfont, skænket af pastor Hagedorn og hustru, da de rejste fra Sædder i 1936. Kande af tin med dobbeltsnoet slangehank er fra tiden omkring 1830.

Prædikestolen i Sædder Kirke

Prædikestolen i Sædder Kirke

Prædikestolen
Kirkens prædikestol er i bruskbarok er fra 1640. I storfelterne er statuetter af de fire evangelister. Hjørnehermerne symboliserer de fem dyder: tro, håb, kærlighed, retfærd, klogskab.

Skibet

Sædder Kirkes skib - Haabet

Sædder Kirkes skib - Haabet

Det ophængte skib, Haabet, er skænket af dyrlæge Nørrelund omkring 1935.

Kirkestole

Sædder Kirkes kirkebænke før renovering

Sædder Kirkes kirkebænke før renovering

De gamle stole med lodrette rygge og låger, blev erstattet af stole i massiv eg i 1935. Under en større renovering af kirkens indre i 2008 blev alle kirkestolene sat i stand og bemalet i grønlige farver. Læs mere om renoveringen af kirkerummet her.

Gospelkoncert i den nyrenoverede Sædder Kirke

Gospelkoncert i den nyrenoverede Sædder Kirke

Pulpitur
Længst tilbage i kirken var oprindeligt et pulpitur med støbejernsrækværk (nævnt 1662), hvor orglet var anbragt, og med siddepladser under. Det blev fjernet i 1919 og erstattet af en forhøjning til orglet.

1917 blev der indlagt elektrisk lys i kirken, og samtidig blev den store runde kakkelovn udskiftet med et mere tidssvarende fyr, som så senere er erstattet af elektrisk varme blandt andet under sæderne.

Orglet

Det gamle Marcussen orgel fra 1948

Det gamle Marcussen orgel fra 1948

I 1948 blev anskaffet et nyt orgel i lys eg fra Marcussen & søn, Åbenraa. Facaden er tegnet af arkitekt Langballe, Køge. Forud var der gået en del arbejde med at fremskaffe købesummen på 18.500 kr. Der kom bl.a. en anonym gave på 4.000 kr og ungdomsforeningen gav 1.000 kr. En basar, afholdt i forsamlingshuset i 1946, gav 5.000 kr.

Det forrige orgel var kommet fra Højelse Kirke omkring 1850, men det var så medtaget at Køge museum ikke ønskede at modtage det.

Marcussen orglet blev indviet ved gudstjenesten pinsedag 1948, hvor kirkens organist, lærer Anna Hansen, spillede. Om aftenen var der kirkekoncert ved organist Larsen, Køge, og sang af Radioens Drengekor.

Det nye orgel i Sædder Kirke 2006

Det nye orgel i Sædder Kirke 2005

Fra august til november måned 2004 blev indsat nyt delt orgel med 13 stemmer og 2 manualer her i Sædder Kirke. Gulvet blev sænket. Elektrisk blæser blev installeret over gulvhøjde.  Orglet blev taget i brug 1. Søndag i advent i året 2004 af organist Hans Bjerborg. Der var indvielse ved en koncert d. 6. januar 2005 ved organist Anne Kirstine Mathiesen og sopranen Hanne Damm. Se flere billeder og beskrivelser af det nye orgel her.

Orglet leveredes af P.G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri v/ Carl-August Bruhn, Paul Hansen, Bjarke Bruhn, Rødekro. Malerarbejdet udførtes af Raadvad Maleren, Flemming Jensens Malerværksted. Snedkerarbejdet udførtes af Snedkermester Henning Pedersen & Søn, Køge. Tegning af Arkitekt Keld Wohlert, Solrød Strand. Beslutningen blev taget mens formanden for menighedsrådet var Jørgen Møller, Ringsbjerg Tved. Kirkeværge var gårdejer Mogens Olsen, Ringsbjerg. Sognepræst Susanne Rething Jelsdorf.

Kirkeklokkerne

Sædder Kirkes kirkeklokker

Sædder Kirkes kirkeklokker

Kirken har to klokker. Den ene er omstøbt 1763 af klokkestøber M.C. Troschel, København. På klokken er gengivet en latinsk indskrift fra dens forgænger. Den lyder oversat: ”Den såre berømmelige og udmærkede Herre, Hr. Ottho Scheel Herre til Vallø og Egholm, Ridder, Kongens Geheimråd etc. og hans såre berømmelige hustru Fru Christina Bille til Birkelse lod på deres egen bekostning denne Klokke støbe til Guds Ære og Sædder Kirkes Brug i det Herrens år 1689 ”. På klokkens anden side er indstøbt Scheels og Billes våben. Den anden klokke er støbt af H. Gamst og H.C. Lund, København 1851. Den store klokkes tværmål er 83 cm.

Se flere billeder fra kirkens indre her.

Kommentarer er lukket, men trackbacks og pingbacks er åbne.